Schoolreglement

    De Berenboot

        Kleuterschool

Gesubsidieerde gemengde vrije school voor kleuteronderwijs
Kerkstraat 43
9850 Landegem
Tel: 09 371 54 72   (0479 912 000 directie)
directie@donboscobaarle.be
berenbootlandegem.blogspot.beOnze school wil een schol zijn met een warm hart voor de kinderen,
waar iedereen zicht thuis mag voelen,
waar iedereen zich geborgen mag weten,
waar kinderen leren met de hulp van gedreven leraren en zorgvuldig gekozen leermiddelen.Welkom

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Onze school wil een school zijn met een warm hart voor de kinderen, waar iedereen zich thuis mag voelen, waar iedereen zich geborgen mag weten, waar kinderen leren met de hulp van gedreven leraren en zorgvuldig gekozen leermiddelen.

Ook dit schooljaar zal het schoolteam zich ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs, zodat uw kind bij ons mooie schooljaren doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Wij hopen op een vlotte samenwerking met u. Bij bedenkingen, vragen en/of problemen staan we klaar om samen naar de best mogelijke oplossingen te zoeken. Wij hopen dat u, als ouders, uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Alle kinderen, groot en klein, willen we graag welkom heten op onze school. Je komt in een boeiende wereld terecht waar velen samen met jou op weg gaan. We helpen je om je zo snel mogelijk thuis te voelen. De directeur en de leerkrachten willen er zijn voor jou. Bij hen kan je altijd terecht!Waarom deze brochure?

De wetgever verplicht elke school een reglement op te stellen dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen. Samen met onze schooleigen informatie bezorgen wij u ook ons schoolreglement.

De bedoeling van deze brochure is een beter zicht te geven op de organisatie van het schoolleven in onze Don Bosco school.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. De brochure kan u steeds lezen op de website.

Indien u een afgedrukte versie wenst is deze steeds verkrijgbaar op het secretariaat.

 

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteamDEEL A – SCHOOLREGLEMENT – REGELGEVING

1.     STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

1.1  Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons schoolbestuur is vzw Organisatie Broeders van Liefde. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Stropstraat 119, 9000 Gent.

Gedelegeerd bestuurder:                                         Dhr. Koen Oosterlinck

Gemandateerde van het schoolbestuur:              Dhr. Yves Demaertelaere

Congregationele pedagogische begeleiding : Deze staat als team van pedagogische begeleiders in voor de sector gewoon onderwijs (2,5 tot 20 jaar) met elk een eigen focus.

1.2  Scholengemeenschap De Archipel 

De Gesubsidieerde Vrije Basisschool 'Don Bosco' maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘De Archipel. De scholengemeenschap is, handelend vanuit de christelijke levensvisie en in dialoog met andere levensbeschouwingen, een dynamische groep van scholen die staat voor kwaliteitsvol onderwijs, waar leerlingen, ouders, schoolteam, CLB, bestuur en de lokale gemeenschap elkaar vinden rond de onderstaande krachtlijnen.

Scholengemeenschap De Archipel
Ebergiste De Deynestraat 2 bus B
9000 Gent

Coördinerend directeur : Dhr. Geert Weymaere

Volgende scholen maken deel uit van onze scholengemeenschap:

·        Vrije Basisschool, Ebergiste De Deynestraat 2  9000 Gent

·        Vrije Basisschool, Smidsestraat 76   9000 Gent

·        Vrije Basisschool, Kloosterstraat 6c   9031 Drongen

·        Vrije Basisschool, Oude-Abdijstraat 11  9031 Drongen

·        Vrije Basisschool, Oudeheerweg 3   9051 Sint-Denijs-Westrem

·        Vrije Lagere School BuO, Ebergiste De Deynestraat 1   9000 Gent

·        Vrije Basisschool BuO, Jules Destréelaan 67   9050 Gentbrugge

·        Vrije Basisschool, Gavergrachtstraat 97   9031 Drongen

·        Vrije Basisschool, Ottergemsesteenweg 155   9000 Gent

 

1.3  Onze visie

 

·         Het DON BOSCO INSTITUUT staat open voor alle kinderen van wie de ouders voor het pedagogisch project kiezen. Een kind dat extra hulp nodig heeft, zal evengoed op onze zorg mogen rekenen.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om ieder kind met evenveel respect te bejegenen, ongeacht zijn afkomst, zijn thuiscultuur en zijn godsdienst.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT beoogt allereerst het geluk van de ons toevertrouwde kinderen. Dit is de beste garantie voor hun toekomstige ontplooiing in de maatschappij. Het zal een permanente aandacht hebben voor een opvoedingscultuur waarbij geborgenheid en weerbaarheid gecombineerd zijn.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om de school infrastructureel zo te organiseren dat de kinderen zich thuis kunnen voelen en gestimuleerd worden tot een positieve ik-ontwikkeling.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT is ervan overtuigd dat de religieuze ontplooiing een essentieel aspect is van het menselijk geluk. Onze school wil de kinderen gevoelig laten worden voor de religieuze dimensie van het bestaan, gevoed vanuit de evangelische boodschap.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om creatief en moedig te zoeken naar wegen die, aangepast aan de psychologische groei, jongeren leiden naar een ontwikkeling van stilte, van sereniteit, van verbondenheid met de schepping.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT wil, zowel inhoudelijk als didactisch, kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om alle leerlingen zo te begeleiden dat zij zich, afhankelijk van eigen mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. Dat zij daardoor bovendien goed voorbereid worden op de overstap naar een vorm van middelbaar onderwijs die het best bij hun talenten past.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT wil dit realiseren binnen een brede pedagogische zorg voor de ons toevertrouwde kinderen. We beogen de totale ontplooiing van de jongeren; op het vlak van kennis en kunnen, maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om in de school een klimaat te scheppen waarin algemeen menselijke waarden worden beleefd. Samenwerking en solidariteit, wederzijds begrip en respect, vertrouwen en openheid.

 

·         Het DON BOSCO INSTITUUT wil de leerlingen - hoe verscheiden ook hun achtergrond – vertrouwd maken met de christelijke spiritualiteit. Dat is een levensweg in navolging van Jezus. Deze navolging garandeert eerbied voor de medemens, voor de persoonlijke gewetensvorming en voor fundamentele vrijheid.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om de leerlingen te introduceren in de christelijke spiritualiteit. Zij willen dit op zo’n authentiek mogelijke manier doen. Dit gebeurt in respect voor de spirituele eigenheid van de leerlingen en hun ouders. Anderzijds wil dit ook zeggen dat het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten voldoende aandacht zullen opbrengen om deze authenticiteit te waarborgen.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT wil verbonden blijven met de levende gemeenschap van christenen, d.w.z. met de plaatselijke parochiegemeenschap en met de wereldkerk.

Daarom is de parochiepriester, als verantwoordelijke van de plaatselijke gelovige gemeenschap, betrokken bij het christelijk engagement van het DON BOSCO  INSTITUUT. De school zal meeleven met het wel en wee van deze gemeenschap.

·         Het DON BOSCO INSTITUUT wil eigentijds zijn, innoverend, inspirerend, creatief. Het wil tevens kritisch staan tegenover alle cultuurtendensen die - ofschoon eigentijds – kortzichtig zijn en een authentieke christelijke spiritualiteit onmogelijk maken.

Daarom engageren het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zich om de schoolcultuur zo open mogelijk te houden voor wat in onze maatschappij gebeurt. Dat kan een verrijking zijn, in die mate dat dit een aanmoediging inhoudt tot verdraagzaamheid, tot respect en dialoog met andere levensbeschouwingen. Zij willen een dergelijke levenshouding binnen de schoolcultuur bevorderen.


1.4  Organisatie

Onze school is een gemengde basisschool met twee vestigingsplaatsen:Gesubsidieerde Vrije Basisschool Don Bosco

Kloosterstraat 6c

9031 Gent-Drongen

Tel : 09 282 54 92

directie@donboscobaarle.be

www.donboscobaarle.blogspot.be

De Berenboot

Kerkstraat 43

9850 Landegem

Tel : 09 371 54 72

directie@donboscobaarle.be

www.berenbootlandegem.blogspot.beIn onze school kunnen kinderen terecht vanaf 2 jaar en 6 maanden (toegelaten volgens de richtlijnen van het ministerie van onderwijs) tot en met kinderen van het zesde leerjaar.

Wij richten onderwijs in voor alle kleuterleeftijden en alle leerjaren van de lagere school (hoofdafdeling).

 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.


Onze ploeg

Een school 'draait' door de inzet van een groot aantal mensen. Niet alleen de titularissen en de leerkrachten van zorg en gym, maar ook de mensen met ondersteunende taken, zoals administratie en secretariaat, opvang, refter en maaltijden, onderhoud, ICT en last but not least de directie en het schoolbestuur. Hieronder maakt u kennis met de mensen van onze school.

Directeur

Katrien Goeman

09 282 54 92 (Don Bosco)

09 371 54 72 (De Berenboot)


0479 912 000

directie@donboscobaarle.be

 

Administratieve omkadering 


Administratief medewerksterNaam: Iris De Jaeger
e-mail: secretariaat@donboscobaarle.be

Naam: Ann Rijcken (facturatie)
e-mail: ann.rijcken@dearchipel.be

Onderwijzend personeel en omkadering team Don Bosco

Klas

Naam

Aanwezig

PeuA/K1A

Véronique Verbeken

halftijds

PeuA/K1A

 

Tessa Van Melkebeke

halftijds

PeuB/K1B

Mathilde Van de Vijver

voltijds

K2/3A

Ann Stevensvoltijds

K2/3B

 

Evelyn Gyselinck

ma, di, do, vr

 

K2/3B

Tessa Van Melkebeke

wo

Kinderverzorging

Thaïs Rombout
Wendy Velghe
di
do VM

Zorg

 

Wouter Hernalsteen

vr

 

Gym kleuter


Gym lager

Tim Spegelaere
Jo Temmerman


Jo Temmerman

L1A

Sander Steegen

voltijds

L2

Emma Huysentruytvoltijds

L3

Jolien Bytebiervoltijds

L4A

Melanie De Pestel

voltijds

L4B

Angeliek De Schrijver

voltijds

L5A

Isabelle Holvoetdinsdag- en dondernamiddag niet

L5B

Thijs Van Overberghe

voltijds

L6A

Marieke Juwet

ma, di, do, vr

L6B

Martha Roosemeyersvoltijds
zorgcoördinatorNele Van HeckeMa, di, woe, do
Ondersteuning L1Tess Haeck

do en vr 

Ondersteuning L2

Eva Van Hoeylandt

ma-, di-, do-, vr VM


beleidsondersteuner

Natascha Alyn

di

CLB-verantwoordelijke

Cathérine De Vos

 

ICT-coördinator

Tim Vandermeulen

 

preventieadivseur


 

 

Onderwijzend personeel en omkadering team De Berenboot

Klas

Naam

Aanwezig

PeuA/K1A

Evelien Van Haver

voltijds

PeuB/K1B

 

Rien Steenhouwer

ma, wo, do, vr

PeuB/K1B

Tessa Van Melkebeke

di

K1C

Jana Verlodt

voltijds

K2/3A

 

Heidi Marynissen
Tess Haeck

beiden halftijds

K2/3B

Roselinde Deliaert

voltijds

K2/3C

Sara Van Vlaenderen

Ma of vr, di, woe, do, 

K2/3C

Tessa Van Melkebeke

Ma of vr

Zorgcoördinator

Zorg

Ondersteuning

Nele Van Hecke

Wouter Hernalsteen

Ann Van Quickenborne

 

ma en do VM


Dagelijks

bewegingsleerkracht

Natascha Alyn


Tim Spegelaere

 

Woe, do


Ma VM 

kinderverzorgster

Linda Vermaercke

ma, do, vr

beleidsondersteuner

Natascha Alyn

di

CLB-verantwoordelijke

Cathérine De Vos

 

ICT-coördinator

Tim Vandermeulen

 

preventieadivseur

Robin Claeys

 

 

Klassenraad

Een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Bevoegdheden:

-        bepalen van de draagkracht van de school

-        zittenblijven

-        vervroegd naar de lagere school komen

-        een achtste jaar in de lagere school verblijven in overleg met het C.L.B.

-        bepalen van het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

Ook zijn er:

·             een leerkracht bewegingsopvoeding voor de lagere school

·             een leerkracht bewegingsopvoeding voor de kleuters

Een zorgteam biedt ondersteuning naar ouders, leerkrachten en leerlingen. De kinderen met (leer-) moeilijkheden, extra uitdagingen worden gevolgd via een stappenplan. Via dit handelingsplan, individueel opgemaakt voor elk kind, wordt beschreven en opgevolgd hoe een kind geholpen wordt. Dit gebeurt in samenspraak met de klastitularis, zorgleerkracht, CLB, zorgcoördinator, directie en eventueel externe deskundigen.

 

Ondersteunend personeel Don Bosco

Functie

Naam

Aanwezig

onderhoud + toezicht

Carina David

Voltijds

toezicht lager

Ann Geerts

Dagelijks

toezicht kleuter

An Lefever

Dagelijks

middagtoezicht

Kimberley Lomme 

Dagelijks

middagtoezicht kleuters

Linda Renoir

Dagelijks

middagtoezicht kleuters

Oma Rita Van Hulle

di

Onderhoud + toezicht

Jelle VanlucheneDagelijks

Middagtoezicht kleuter

Arlette Van Hoecke

Dagelijks

Middagtoezicht lager

Stephane D'HondtDagelijks

 

Ondersteunend personeel De Berenboot

Functie

Naam

Aanwezig

onderhoud + toezicht

Lindsey Meulenijzer

Dagelijks

middagtoezicht

An Lefever

Dagelijks

middagtoezicht

Iris Colaes

Dagelijks

middagtoezicht

Indra De Vos

Dagelijks

 

1.5  Participanten

1.5.1        Personeelsvergadering en pedagogische raad

Directie en personeel komen tenminste maandelijks samen om de pedagogische taak en de vlotte organisatie van de school mogelijk te maken.

1.5.2        Ouderraad

Ouders wensen de opvoeding van hun kinderen binnen de schoolgemeenschap van nabij te volgen. Daarom verenigen zij zich in de ouderraad, die via regelmatige vergaderingen contacten legt tussen de ouders onderling, maar ook met de leerkrachten, schooldirectie en het schoolbestuur.

De ouderraad werkt sinds april van het schooljaar 2004-2005 als vervanger van het vroegere oudercomité. Via wettelijke bepalingen zijn zij in staat als adviesorgaan te functioneren. De ouderraad wordt jaarlijks samengesteld en beschikt over een huishoudelijk reglement in overeenstemming met de doelstellingen van de school.
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

 

Wat wensen we hiermee te bereiken?

Contactpersoon: voorzitter Sara Dello (Don Bosco), Julie Strobbe (De Berenboot)

Kernleden:  Sarah Dello, Eline Coppens, Tom Vanderbeken, Marlies Beddeleem, Lara Vuylsteke
                     Noortje Seghers, Liesbeth Faes

·             Regelmatige info-uitwisseling tussen ouders en leerkrachten enerzijds, en directie en schoolbestuur anderzijds, en dit in beide richtingen.

·             Een stevige basis vormen voor de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad.

·             Een spreekbuis te zijn van alle ouders, opkomen voor hun rechten en wijzen op hun plichten, zodat eventuele probleemsituaties besproken en uitgediept kunnen worden

·             Hulp bieden bij het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van het pedagogisch project van onze school.

1.5.3        Schoolraad

Voorzitter

Hubert Mestdagh

hubert.mestdagh@telenet.be

Oudergeleding

Eline Coppens

Julie Strobbe


 

Personeelsgeleding

Angeliek De Schrijver

Karolien Van Marcke

Ann Van Quickenborne

 

Lokale Gemeenschap

Koen De Schepper

Bert Jansens

Daniella De Spiegeleer

 

 

In 2005 werd in onze school een schoolraad opgericht. Een schoolraad bestaat uit een geleding van leerkrachten, lokale gemeenschap en ouders.

Het is de bedoeling dat zij participeren in het schoolleven door het leggen van eigen accenten, elk vanuit zijn eigen bekommernis, betrokkenheid en verantwoordelijkheden, om gezamenlijk het opvoedingsproject te verwezenlijken. Ze participeren ook in het opvoedingsproject van de school. Ze willen een samenwerkingsverband tot stand brengen, met op de eerste plaats het opvoedingswelzijn van het kind voor ogen.

De werking van de schoolraad wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat steeds ter inzage op school aanwezig is.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Commissie inzake leerlingenrechten
U kunt als ouder bij de Commissie leerlingenrechten terecht indien u een weigering tot inschrijving van uw kind betwist en een klacht wilt indienen. De leden van de Commissie zullen zich op dat ogenblik buigen over uw dossier en een eindoordeel uitspreken.


Commissie inzake leerlingenrechten

Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

02 553 93 83

Vlaamse overheid

Agentschap voor Onderwijsdiensten – AGODI

Hendrik Consciencegebouw

Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

Commissie zorgvuldig bestuur

Bij betwisting van maatregelen over de kosteloosheid van het onderwijs is de commissie zorgvuldig bestuur bevoegd.   

Commissie zorgvuldig bestuur

Frederik Stevens

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

02 553 65 98

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

    

 

1.5.4        LOC (lokaal onderhandelingscomité)

Het LOC is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en het personeel. Hier worden uitsluitend de betrekkingen werkgever - werknemer behandeld. Het lokaal onderhandelingscomité bestaat uit het wettelijk vastgesteld aantal personeelsleden enerzijds en leden van het schoolbestuur anderzijds

1.5.5        CLB

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, op school en in de maatschappij. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht.

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met

 

Vrij CLB regio Gent

 

Cathérine De Vos

info@vclbgent.be

catherine.devos@vclbgent.be

09 277 84 00

Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg

Open van maandag tot vrijdag
08:30-16:30 (op maandag tot 17u00)


In eerste plaats staat het centrum onafhankelijk, discreet en gratis ten dienste van leerlingen en ouders. Hiervoor werkt het nauw samen met onze basisschool en gespecialiseerde hulpverleningsdiensten.

Het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding regio Gent is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen. Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen, en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.

 

Vier begeleidingsdomeinen

Het centrum biedt begeleiding aan op vier domeinen:

1.      Leren en studeren

2.      Preventieve gezondheidszorg

3.      Schoolloopbaan

4.      Sociaal en emotioneel welbevinden

 

In het vrij CLB regio Gent werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen in teamverband.

Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.

Telkens wanneer een leerling van school verandert tijdens zijn/haar schoolloopbaan wordt het multidisciplinair dossier overgedragen aan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) dat samenwerkt met de nieuwe school.

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders:

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse Regering aangeduide instantie.

Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In het laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van de ouders, de leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten om vormen van begeleiding voor doelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei, bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie, rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft hiervoor niets te doen!

Mocht u om een of andere reden wensen dat het bestaande CLB-dossier NIET wordt overgedragen naar het CLB waarmee uw nieuwe school samenwerkt dan kunt u hiertegen verzet aantekenen binnen een termijn van 10 dagen.
Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kan je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in het IRIS-CLB online.

Indien u dit wenst te doen kunt u de daartoe bestemde documenten aanvragen op het adres van de CLB-vestiging: Halvemaanstraat 96,9040 Sint-Amandsberg.

 

1.5.6.        Ondersteuningsnetwerk DiverGENT

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk DiverGENT: https://divergent.gent/

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders.

Ondersteunigsnetwerk DiverGent

Lynn Vandendriessche

basis@divergent.gent

0476 997 734

 

1.5.7.        Leerlingenraad

Bij het begin van elk schooljaar verkiezen de leerlingen een vertegenwoordiger en een opvolger vanaf het 3e leerjaar van de lagere school.

De leerlingenraad komt op regelmatige tijdstippen samen om de agendapunten te bespreken die vanuit de klassen worden aangebracht. Vanuit deze vergadering kunnen adviezen geformuleerd worden die besproken worden in de personeelsvergadering, schoolraad of ouderraad.

 

Concreet:

·        2 verkozen leerlingen per leerjaar vanaf het derde leerjaar.

·        Samenstelling: 8 leerlingen uit de lagere school.

·        Verantwoordelijke leerkrachten: meester Thijs en meester Tim

·        De verslagen van de leerlingenraad vindt u op de website


2.     WETTELIJK VASTGELEGDE RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS EN LEERLINGEN IN BASISONDERWIJS

2.1  INSCHRIJVINGEN VAN LEERLINGEN

2.1.1        Het inschrijvingsbeleid van de school

2.1.1.1    Inschrijven van leerlingen

De inschrijvingsperiodes verlopen conform de bepalingen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Basisonderwijs Gent. Alle info verneemt u via het contactadres van het LOP: 

Lokaal Overleg Platform

Els Bertels

els.bertels@ond.vlaanderen.be

0492 72 28 08

 

Ieder schooljaar worden inschrijvingsperiodes vastgelegd voor: broers en zussen, kinderen van personeel, voorrang GOK-leerlingen of niet-GOK leerlingen, een algemene inschrijvingsperiode.  Ouders op het grondgebied Gent ontvangen hierover informatie via postzending en de lokale pers.

De schoolbrochure (schoolreglement en infobrochure) en de bijdrageregeling, worden door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de kleuter / leerling schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager. Ouders die erom vragen, kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement ontvangen.

Bij inschrijving in onze basisschool Don Bosco worden de kinderen ingeschreven voor het verloop in de hele basisschool (kleuter én lagere school). U kind hoeft dus, eenmaal ingeschreven, niet elk schooljaar opnieuw ingeschreven worden.

Onze kleuters in onze wijkafdeling De Berenboot kunnen na de kleuterschool de overstap maken naar het eerste leerjaar maar dienen zich dan terug in te schrijven.

 

 

 

 

2.1.1.2 Inschrijven van kleuters

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de KidsID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts één maal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

-        de eerste schooldag na de zomervakantie;

-        de eerste schooldag na de herfstvakantie;

-        de eerste schooldag na de kerstvakantie;

-        de eerste schooldag van februari;

-        de eerste schooldag na de krokusvakantie;

-        de eerste schooldag na de paasvakantie;

-        de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

 

-        Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

 

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande regeling:

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1.      Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2.      Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk 10 schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarden. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

3.      Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

Screeningniveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Deze dient niet als toelatingsproef, maar dient om de school in staat te stellen het kind beter te begeleiden. De taalscreening wordt in het eerste leerjaar afgenomen aan het eind van september. De resultaten daarvan zijn voor intern gebruik en worden niet aan de ouders gecommuniceerd. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. Daarover zal u wel geïnformeerd worden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.

 

2.1.1.3  Inschrijven leerlingen in de lagere school

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar). Het is belangrijk dat je kind het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. As je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs.

Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar)? De overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook die van het lager onderwijs. Daarnaast moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap.

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies.

 In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met en goedkeuring door de directeur eventueel aanpassingen gebeuren. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

 

2.1.1.4 Weigeren van leerlingen

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden:

1.      De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap.

2.      Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

3.      De leerling wordt afwisselend in verschillende scholen in en uitgeschreven gedurende hetzelfde schooljaar (= alternerend schoollopen).

4.      Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

 

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

·             De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

·             De  concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

·             Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;

·             De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;

·             Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van de overleg- en beslissingsprocedure.

·             Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch stopgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 

5.      De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.

 

6.      De maximumcapaciteit is bereikt.

 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je hieronder terug. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

 

De maximumcapaciteit van de school vindt u in onderstaande tabel


maximumcapaciteit van de school vindt u in onderstaande tabel

Niveau

2023-2024

Geboortejaar2013

50

Geboortejaar 2012

50

Geboortejaar 2011

50

Geboortejaar 2010

50

Totaal kleuteronderwijs

200

1e leerjaar

50

2e leerjaar

50

3e leerjaar

50

4e leerjaar

50

5e leerjaar

50

6e leerjaar

50

Totaal lager onderwijs

300

Totaal school

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen schriftelijk of via elektronische drager aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument)

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Don Bosco school.

 

2.1.2        Privacy – omgaan met leerlinggegevens

De school verwerkt persoonlijke gegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingadministratie en de leerlingbegeleiding efficiënt te organiseren. Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.

De privacywet geeft je het recht om te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet terzake dienend zijn.

Bij een schoolverandering worden leerlinggegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

·             De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

·             Er wordt een kopie van een gemotiveerd verslag en eventueel een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school bezorgd.

·             Er kan geen verzet aangetekend worden tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving verplicht wordt.

·             Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlinggegevens, waaronder de evaluatiegegevens,  die verzameld worden door de school over hun kind. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijdere. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

 

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidopnames.
Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.
Enkel indien we de beeld-of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.
Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan dit melden op het schoolsecretariaat.
We wijzen erop dat de privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld-of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

 

2.1.3        Getuigschrift basisonderwijs

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.

De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. Bovendien wordt hierin geadviseerd wat de bijzondere aandachtspunten zijn voor de verdere schoolloopbaan.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.  Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, kan dat. 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

 

Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.  De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

·             De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·             De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·             De gegevens uit het LVS;

·             Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

·             ….

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

Let op:

·         wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

·         wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1.      Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2.      Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.      Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4.      De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

5.      Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

            Naam van de voorzitter:              Yves Demaertelare

            Naam schoolbestuur:                  vzw Katholieke Scholen Gent-Drongen

            Adres:                                              Stropstraat 119 te 9000 Drongen

6.       Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

-        Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.

-        Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.

Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing
ofwel bevestigen
ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 

2.1.4        Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs;

(4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

·             de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);

·             de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool;

·             de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

·             de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

·             voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een onderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis;

·             voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer­specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid, ten gevolge van deze chronische ziekte, tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

 

2.1.5        Afwezigheden

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Welke afwezigheden zijn gewettigd? Ziekte.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verscheidene afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

  •  het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; of zegt de vader, moeder….
  • het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst
  • het attest toont een latere datum aan dan de datum van afwezigheid
  • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale omstandigheden …

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per school jaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn:

1.      het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

 

2.      het bijwonen van een familieraad;

3.      de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

 

4.      het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal, observatie- en oriëntatiecentrum);

5.      de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming...);

 

6.      het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (Anglicaanse, Islamitische, Joodse, Katholieke, Orthodoxe, Protestants-evangelische godsdienst)

Concreet gaat het over:

·        Islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag);

·        Joodse feesten: het Joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

·        Orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest. Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

·        De Katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants- evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

·        Schoolreizen, sportdagen,… zijn activiteiten die kaderen in het lestijdenpakket. Er wordt verwacht dat iedereen deelneemt.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

  •  Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig). Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
  • De deelname aan time-out projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor maar in die situaties waarin voor een leerling een time­-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.
  • Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

  • Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:

a.      een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

b.      een verklaring van een bij de Vlaamse sprotfederatie aangesloten sportfederatie;

c.      een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

d.      een akkoord van de directie.

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Er kunnen tijdens de week voor én na een vakantieperiode geen afwezigheden meer gewettigd worden door de ouders. Deze afwezigheden dienen steeds gewettigd te worden door een doktersattest.  Dit om het luxeverzuim tegen te gaan.

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis - en circusexploitanten en - artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten vooraf goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB en spijbelpolitie Gent. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

 

2.2  Sponsorgelden en bijdrage van ouders

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid).

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T - shirts.

Voorbeelden van sponsoring zijn:

·         Gesponsorde materialen zoals boekjes, videos, folders, posters en spellen

·         Gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders

·         Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes

·         Sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten.

·         Schenkingen waar geen tegenprestatie tegenover staat vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

Sponsoring:

·         moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen

·         moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school

·         mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt

·         mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden

·         mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen

·         mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt; zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.


2.3  Schoolverzekering en vrijwilligerswerking

De leerlingen zijn via de school verzekerd tegen lichamelijke schade opgelopen:

·         op school

·         op de veiligste weg naar school

·         op de veiligste weg van school naar huis

De verzekering betaalt het remgeld terug.

 

2.3.1        Wat doen bij een ongeval? (op weg van of naar de school)

U verwittigt de directie, juf, of het secretariaat onmiddellijk na het ongeval. Op het secretariaat ontvangt u verzekeringspapieren die u laat invullen door de geneesheer. De school stuurt op haar beurt  een elektronische aangifte naar de verzekering.  Alle documenten worden vervolgens door de ouders opgestuurd naar de verzekering  van de school. De verzekering neemt hierna contact op met de ouders voor de verdere afhandeling.

De verzekering dekt geen materiële schade die uw kind oploopt op school: gescheurde kledingstukken, ... . De verzekering dekt wel een gebroken bril.

Indien deze schade veroorzaakt werd door een derde, raden we u aan contact op te nemen met die ouders om de schade te laten vergoeden, bijv. door de familiale verzekering.

 

2.3.2        Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger informatie kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot zwijgplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie.

Vergoeding

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

2.4  Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.

De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daarop volgende schooljaar voor je kind zijn.

De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

 De school beslist in welke leerlingengroep je kind die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom; bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum. Nieuwe pedagogische inzichten maken het ook mogelijk om groepen flexibel te gaan inrichten: menggroepen, niveaugroepen, leerlingen met aparte leertrajecten, differentiatiegroepen, … De school zal de ouders daar steeds over informeren, maar behoudt het recht daar zelf in te beslissen.

Het is ook de school die beslist welke leerlingen in een taalbadklas zullen zitten en hoelang dit traject zal duren.

 

2.5  Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

-        een verwittiging

-        strafwerk

-        een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de zorgcoördinator en de directie. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

·         Een tijdelijke uitsluiting van minimaal 1 schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen;

·         Een definitieve uitsluiting;

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure de beslissing nemen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

  • De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk gemotiveerd en meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

2.6  Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen en aan de schoolpoort geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ‘s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ‘s morgens en 18.30u ‘s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

2.7  Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect daarvan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we, bij het begin van elk schooljaar een opendeurdag/ ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht en de klasomgeving.

Op geregelde tijdstippen willen we u ook informeren over de evolutie van uw kind. Dat gebeurt schriftelijk, via het rapport.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die plaatsvinden. Kan u niet aanwezig zijn, dan mag u een gesprek aanvragen op een ander moment.

Er wordt per kind één oudercontact voorzien.

Als u zich zorgen maakt over uw kind, kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht.

Wij verwachten dat u, als ouder, nauw samenwerkt met school en leerkrachten, en dat u steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Daarom verwachten wij dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Ook dat u ons vóór 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen samenwerken met u en met het CLB..

 

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem ( = LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen, in overleg met u, vastleggen hoe die individuele begeleiding zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten. Anderzijds verwachten wij ook dat u ingaat op onze vraag tot overleg, en tot opvolgen van de afspraken die we samen zullen maken.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Aangezien niet alle kinderen in het Nederlands worden opgevoed, kan dit ertoe leiden dat een kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  

·         Zelf Nederlandse lessen te volgen.

·         Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.

·         Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken

·         van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten

·         blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)

·         Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat

·         er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).

·         Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. - Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. - Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.

·         Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek,

·         woord, plastische kunsten, …)

·         Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.

·         Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. - Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. - Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

·         Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.

·         Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met

·         uw kind, andere kinderen, het schoolpersoneel en andere ouders

·         Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige

·         vriendjes.

·         Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. - Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

·         Voorgaande engagementen kunnen verder uitgewerkt worden vanuit het LOP.

 DEEL B – SCHOOLREGLEMENT - AFSPRAKEN

1.     AFSPRAKEN BINNEN ONZE SCHOOL

1.1  Aanwezig zijn op school

1.1.1        Een dag op school

Wij vragen uitdrukkelijk aan de leerlingen om uiterlijk 5 min. voor het belsignaal op school aanwezig te zijn.

School open

07.00 uur

Aanvang van de lessen voormiddag

08.30 uur

Speeltijd peuters en 1e kleuters 

10.10 uur – 10.25 uur

Speeltijd 2e en 3e kleuterklas

10.25 uur – 10.40 uur

Einde lessen voormiddag

12.05 uur

Aanvang lessen namiddag

13.35 uur

Speeltijd 2e en 3e kleuterklas

14.25 uur – 14.40 uur

Speeltijd lagere school

15.00 uur – 15.15 uur

Einde lessen namiddag

15.30 uur

School open tot

School open op woensdag tot

18.30 uur

13.30uur

 

1.1.2        Opvang Don Bosco

Voor- en naschoolse opvang :

De voorschoolse opvang start om 07.00 uur.
De naschoolse opvang begint om 15.30 uur tot 18.00 uur.
Om 16.00 uur gaan alle leerlingen naar de begeleide studie tot 16.30 uur (klas 1-2-3) of 16u45
(klas 4-5-6). Dit op maandag, dinsdag en donderdag

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen verder blijven werken tot 17.00 uur. Zij worden nadien opgevangen door de mensen die toezicht doen.

 

Op woensdagnamiddag is er opvang tot 17.00 uur.
Er is dagelijks middagopvang van 12.05 uur tot 13.35 uur.

Kinderen die naar huis gaan op de middag bieden zich pas terug aan vanaf 13.00 uur. Dan pas gaan de poorten opnieuw open; dit om reden van veiligheid.

Opvang woensdagnamiddag: van 12.30 uur tot 17.00 uur

Rond 12.30 uur gaan de leerlingen naar de refter waar ze hun boterhammen kunnen opeten met een drankje. Warme maaltijden zijn niet mogelijk op woensdag.

De opvang gebeurt in de refter/ op de speelplaats waar de leerlingen allerlei materiaal ter beschikking hebben
om zich op een zinvolle manier bezig te houden. De kinderen kunnen hier afgehaald worden.

 

Voor de kleuters van De Berenboot voorziet de buitenschoolse opvang Beertje dagelijks opvang van 07.00 uur tot 18.30 uur. Er is elke dag gratis opvang op school en kwartier voor en na schooltijd.

 

1.1.3        Vakantieopvang

Don Bosco. Tijdens de paasvakantie en zomervakantie sluiten wij aan bij de stad Gent voor een netoverschrijdende samenwerking met de scholen van Drongen. Er is geen vakantieopvang tijdens de weken van de Gentse Feesten. ( de week vóór, van en na 21 juli)

Inschrijven en betalen gebeuren vooraf. In geval van overboeking komt wie eerst inschrijft eerst in aanmerking.

Praktische regelingen, geldend voor de specifieke vakantieperiode staan vermeld in het reglement van deze opvang, op te vragen bij de directie.

 

In De Berenboot wordt dit georganiseerd door Stad Deinze in opvang Beertje. Voor alle informatie kan je terecht bij Stad Deinze.

 

 

 

1.1.4        Maaltijden

‘s Middags kunnen de kinderen -behalve op woensdag- een warme maaltijd gebruiken; gezonde en kwaliteitsvolle voeding.

De kleintjes worden steeds geholpen. Uiteraard kunnen kinderen hun eigen boterhammetjes meebrengen.

Tevens biedt de school verse soep, of water aan bij de maaltijd.

Water van thuis kan in een afsluitbare drinkfles meegebracht worden. Water is ook steeds gratis verkrijgbaar op school.

 

1.1.5        Vervoer

De school beschikt niet over eigen vervoer.

 

1.1.6        Tijdschriften

De leerlingen kunnen zich geheel vrijblijvend abonneren op een tijdschrift. U beslist zelf wat voor uw kind nuttig en waardevol is.

 

1.2  Financiële regeling

Maandelijks krijgen de leerlingen een afrekening van de op school gebruikte diensten: maaltijden, drank, opvang, tijdschriften, uitstappen.

Wij vragen deze rekening binnen de 10 dagen te betalen. Dit kan uiteraard ook via een domiciliëringopdracht.

Bij niet-betalen volgt, na de eerste herinnering, een eerste ingebrekestelling aangetekend en nadien een tweede ingebrekestelling aangetekend. Daarna volgt een vordering van het verschuldigde bedrag langs gerechtelijke weg. Elke vermoeden van een foute facturatie kan u steeds melden op het secretariaat bij Ann Rijcken (Ann.Rijcken@dearchipel.be). Zij is aanwezig op dinsdag.

 

 

 

1.3  Huiswerk, agenda’s en rapporten

Huistaken:

Met het geven van huistaken beogen we een drievoudig doel:

·         aan de kinderen de mogelijkheid bieden om de leerstof, verder zelfstandig in te oefenen;

·         bij de kinderen de houding aanleren om ook na schooltijd te werken, dit als voorbereiding op het middelbaar onderwijs;

·         de ouders laten zien wat hun kind op school leert.

De schoolagenda:

In principe worden alle lessen en taken vermeld in de schoolagenda

De schoolagenda is ook een middel om mededelingen van of aan de ouders te noteren.

Het wordt de ouders aangeraden dagelijks de agenda van hun kind(eren)na te zien en te paraferen.

De briefwisseling gebeurt bij voorkeur via mail, indien gewenst kan een papieren versie meegegeven worden. Gelieve deze heel regelmatig na te kijken.

 

Rapporten:

Het is de meest eenvoudige vorm om aan de ouders verslag uit te brengen over de studievorderingen en de houding van hun kind op school.

Elk rapport moet door de ouders worden ondertekend.

Eerste trimester

1ste rapport

2de rapport

27 oktober 2023

22 december 2023

Tweede trimester

3de rapport

4de rapport

29 februari 2024

30 april 2024

Derde trimester

5de rapport

28 juni 2024

 

Studie L1 en L2: 16.00 uur – 16.30 uur

Studie L3 en L4: 16.00 uur – 16.45 uur

Studie L5 en L6: 16.00 uur – 17.00 uur (verplicht tot 16u45)

1.4  Oudercontacten

In de loop van het schooljaar worden de kinderen getoetst via een procesgericht leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat via observaties een screening wordt gemaakt van elk kind, op het vlak van welbevinden en betrokkenheid in de klas. Een middel om de kinderen beter te leren kennen en een zicht te krijgen op hoe elk een zich voelt in de klas. Deze gegevens, samen met informatie rond cognitieve mogelijkheden van het kind, worden meegedeeld aan de ouders. Daartoe worden regelmatig ouderavonden en oudercontacten georganiseerd. We vinden het belangrijk dat alle ouders op deze contacten proberen aanwezig te zijn.
De data van de oudercontacten zijn te vinden op de schoolkalender op onze blog.

 

1.5  Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school aankomt. Leerlingen die meer dan 5 minuten te laat zijn, melden zich eerst op het secretariaat.

 

1.6  Afwezigheid bij ziekte

We vragen u nadrukkelijk bij iedere afwezigheid de school op de eerste dag van de afwezigheid te verwittigen vóór 8.30 uur op telefoonnummer 09 282 54 92 of via directie@donboscobaarle.be of met een briefje dat door een van de ouders ondertekend werd en dat de datum en de reden van de afwezigheid vermeldt. 

Een melding via telefoon of e-mail wordt zo vlug mogelijk gevolgd door een briefje. Het briefje dient als verantwoording ten aanzien van de overheid.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk bewijs kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school vóór 8.30 uur en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Is een kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een kind lijdt aan een chronische ziekte zoals astma of migraine – mogelijke oorzaak van verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is - is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Die dienst zal dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Bij afwezigheid om die reden volstaat dan een briefje van de ouders. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Nogmaals herinneren wij eraan dat voor afwezigheden  tijdens de eerste week voor en na een vakantieperiode  steeds  een doktersattest vereist is.

 

1.7  Bewegingsopvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen tenzij ze een medisch attest hebben ingediend dat het deelnemen aan deze lessen verbiedt.

Zwemmen :

De kinderen van de derde kleuterklas en van de lagere school hebben de mogelijkheden om te zwemmen.

 

Tijdens het zwemmen worden de leerlingen in groepjes verdeeld, afhankelijk van hun vaardigheden. Elk groepje krijgt dan aangepaste oefeningen om de zwembewegingen aan te leren of te vervolmaken.

Gelieve uw kind op de dag van bewegingsopvoeding of zwemmen te voorzien van:

-        gemakkelijke kledij zodat het omkleden vlot kan verlopen

-        een gymzak/zwemzak met daarin het nodige sportgerief dat elk afzonderlijk genaamtekend is.

 

1.8  Eén- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.

Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen tijdens de duur van deze activiteiten op de school aanwezig te zijn.

1.9  Veiligheid

Wij promoten bij alle kinderen om bij aankomst op school en bij vertrek naar huis een fluo-jas te dragen.

Honden worden niet toegelaten op de speelplaats van de school.

 

1.10  Bijdrageregeling ouders ( zie bijlage en jaarlijks wijzigbaar)

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld.

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. De bedragen gelden per leerjaar.

 

Kleuteronderwijs

€ 50

 

Lagere school

€ 95

 

Boerderijklas (4de leerjaar)

€ 120

 

Zeeklas (5de leerjaar)

€ 165

 

Bosklas (6de leerjaar)

€ 195

 

 

Meerdaagse uitstappen: Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van € 480 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen: Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

Op de website/schoolblog vindt u een lijst terug met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.

 

Betalingsmodaliteiten :

Ouders kunnen betalen door overschrijving of domiciliëring.

Maandelijks worden de rekeningen opgemaakt en via mail bezorgd. Stappen die de inrichtende macht zal zetten bij niet-tijdig betalen.

·         Eerste aanmaning

·         Tweede en derde aanmaning

·         Ingebrekestelling

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie (mevrouw Katrien Goeman). Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

1.11 Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind:

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders:

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die met betrekking tot het ouderlijk gezag gebeurlijk door een rechter bepaald zijn. Indien nodig, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

 

1.12 Verboden

Het is de leerlingen niet toegestaan op school een gsm te gebruiken.

Op de speelplaats maken ze evenmin gebruik van multimedia-apparatuur. Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn ten strengste verboden. Juwelen zijn niet toegelaten en niet verzekerd.

Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats van de school.

 

1.13 Revalidatie en logo

Revalidatie of logopedie, op initiatief van de ouders, kan enkel tijdens de schooluren, mits een gemotiveerd verslag en de toestemming van de directie.

 

1.14 Medicatie

De school mag op eigen initiatief geen medicatie aan de kinderen toedienen, geen pilletje, geen oog- of neusdruppels e.a. Dit mag enkel onder toezicht van een geneesheer of mits schriftelijke toestemming van de ouders en schriftelijk advies van een arts.

Enkel bij lichte schaafwonden zal de school ervoor zorgen dat de wonde gereinigd en ontsmet wordt met H.A.C 1 %. Mochten ouders bezwaar hebben tegen het gebruik van dit ontsmettingsmiddel, dan dienen zij de school daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De school zal bij elk voorval waarbij het kind medisch moet geholpen worden, steeds en onmiddellijk het nodige doen om de gezondheid en de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Wanneer de medicatie ‘s morgens en/of ‘s avonds toegediend moet worden, gebeurt dit door de ouders thuis. Indien tijdens de schooluren of het opvangmoment medicatie toegediend moet worden, brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest mee.

Het doktersattest bevat de volgende informatie:

·         Datum

·         Naam van het kind

·         Naam medicatie

·         Dosering

·         Wijze van toedienen

·         Duur van de behandeling

 

Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende vermeld (op de verpakking en/of in bijsluiter):

·         Naam apotheker/dokter

·         Naam kind

·         Vervaldatum

·         Dosering

·         Wijze van toedienen

·         Wijze van bewaren

De toestemming van de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders ondertekend. Zij verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen.

De volgende zaken legt de school schriftelijk vast op basis van een ondertekende verklaring door de ouders:

·         Om welke geneesmiddel het gaat

·         Hoe vaak het gegeven moet worden

·         In welke hoeveelheden (dosering)

·         Op welke manier het geneesmiddel moet worden gebruikt

·         De periode waarin het wordt verstrekt

·         De wijze van bewaren en opbergen

·         De wijze van controle op de vervaldatum

Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de school op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is.

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met de ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

 

1.15 Luizen

Veel kinderen hebben wel eens last van neten en/of luizen. Dit is een vaak voorkomend probleem en absoluut geen schande. Wij beschouwen het als een plicht van de ouders om de kinderen degelijk te behandelen van zodra het probleem wordt gesignaleerd. Dit kan op allerlei manieren. Voor meer info in verband met de behandeling kan je terecht op:  https://www.vclbgent.be/detail.php?id=557

 

 

2.     ANDERE AFSPRAKEN

2.1  Kledij en houding

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen netjes gekleed gaan. Losse kledingstukken en ook de schooltas zal men liefst naamtekenen. Wij doen ons best om alles wat verloren geraakt is in te zamelen. Op geregelde tijdstipppen worden “die verloren voorwerpen” tentoongesteld.

Na verloop van tijd zullen de niet afgehaalde kledingstukken meegegeven worden aan spullenhulp of aan een ander liefdadigheidswerk.

Graag zien we, ook buiten de school, een keurige houding als een kenmerk van onze school. Onze taal en stijlvolle omgangsvormen zijn daar rechtstreekse tekenen van. Daarom leren we nu al dat we, bij aankomst op school, onze leerkrachten groeten. Fluiten, roepen en vechten hoort niet bij onze stijl.

 

2.2  Netheid

Het is leuker spelen op een nette speelplaats, daarom zetten we alles steeds op zijn plaats: jassen aan de kapstok, schooltassen op de afgesproken plaats. Afval hoort thuis in de vuilnisbak, zowel op de speelplaats, in de eetzaal als in de klas.

Handboeken en schriften worden kosteloos ter beschikking gesteld van onze leerlingen. Toch zijn ze duur, en verdienen dat we er zorgvuldig mee omspringen, op school en thuis. Deze vraag richten wij ook uitdrukkelijk tot de ouders. Indien materiaal is opgebruikt (balpen, potlood, …) stellen wij graag een nieuw exemplaar ter beschikking. Bij verlies verwachten we dat dit door de leerlingen zelf wordt meegebracht.

Ook vragen we, bij het begin van het school jaar, geen nutteloze uitgaven of aankopen te doen.

 

2.3  Toegang tot de klaslokalen

Elke leerling dient ruim op tijd zijn op school, zodat alle lessen stipt kunnen beginnen. Leerlingen vormen geen rijen meer. Ze gaan na het belsignaal wel rustig naar binnen. 

Aangezien de leerkracht, tijdens de lesuren, volledig ter beschikking staat van de kinderen, wordt aan de ouders gevraagd niet in de klassen te gaan. Er zijn trouwens betere momenten om een probleem voor te leggen.

In dat geval is het bovendien steeds wenselijk dat ouders zich wenden tot de directie. Die zorgt dan voor de nodige afspraken. De directeur heeft altijd het recht aanwezig te zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

 

Tijdens de speeltijd of opvang, hangen de kleuters / lagere schoolkinderen niet rond in de klas of gangen.

Na 15.30 uur zullen de lokalen niet meer open gedaan worden voor leerlingen die “iets” vergeten zijn.

 

2.4  Snoepen

Omdat gezonde voeding belangrijk is brengen we geen chocoladekoeken en geen snoep mee naar school. Op school is dit verboden. Een stuk fruit in de voormiddag of/en een droge koek of een stuk fruit in de namiddag in een doosje zijn wel gezonde versnaperingen. Dit nemen we mee op de speelplaats.

Op verjaardagen van klasgenootjes wordt in de klas een liedje en/of kroon gemaakt voor de jarige. De jarige mag zijn klasgenoten trakteren. Ook bij de geboorte van een broertje of zusje laten we een kleine attentie toe.
We vinden het fijn dat jarige kinderen gevierd worden. Er is een traditie gegroeid dat kinderen op hun verjaardag klasgenootjes verrassen met een attentie. Toch willen wij erop aandringen dat hier sober mee omgegaan wordt. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren om -indien zij er echt op staan iets met hun jarig kind mee te geven- een ‘gezonde’ of originele verrassing aan te bieden. Chips vinden wij bijvoorbeeld echt niet passend. Tevens willen wij benadrukken dat vanuit deze traditie geen morele verplichting mag uitgaan.

Er wordt in de voormiddag enkel fruit gegeten. In de namiddag is het wel toegelaten een droge koek  (in een koekendoos)  te nuttigen.

 

2.5  Speelgoed

De kinderen brengen geen eigen (elektronisch) speelgoed mee. In de klas kun je er niet mee spelen, want het stoort de lessen en op de speelplaats gebeuren wel al eens ongelukken met dit speelgoed. Daar komt ruzie en verdriet van.

De school zorgt wel voor spelkoffers met speelgoed dat de groepsvorming bevordert. Springelastiek, knikkers of ballen, als de rage er is, dan kunnen die best worden meegebracht. Ook zij bevorderen gezonde spelvormen. Commerciële rages worden echter wel geweerd uit onze school.

 

2.6  Pesten

Elkaar pesten is verwerpelijk! Elke leerkracht of toezichthouder zal daarom extra letten op elke vorm van negatief gedrag. We doen ons best om zowel de pester als de gepeste snel op te sporen en van dichtbij te volgen…

Als er herhaling optreedt, kan dit binnen de klassenraad besproken worden en eventueel opgenomen worden in het dossier. Om dit in goede banen te leiden hanteren verschillende klassen pestregels.

De leerkrachten worden geïnformeerd, zodat ze daar de nodige aandacht aan kunnen besteden.

 

2.7  Verlaten van de school tijdens de lesuren

Een leerling mag, in de loop van de schooldag, enkel de school verlaten mits voorafgaande schriftelijke vraag van de ouders en toestemming van de directie.

Op de dag zelf meldt de ouder (of opgegeven persoon) zich eerst bij de directie of op het secretariaat, vooraleer het kind uit de klas weg te halen.

 

 

2.8  Veiligheid op school

De veiligheid van de kinderen is een van onze hoofdbekommernissen. Daarom maken we hieromtrent graag enkele afspraken met de ouders:

·         Ouders die hun kleuters naar school brengen worden verzocht deze te begeleiden tot op de plaats waar er toezicht is.

 

·         Wie zijn kinderen van de lagere school naar school brengt vragen wij er op toe te zien dat deze inderdaad naar de plaats gaan waar toezicht is. (speelplaats kleuter – speelplaats lager)

·         Wij vragen de ouders de kinderen naar school te brengen via het steegje of via de Kloosterstraat. Het afhalen gebeurt ook via dezelfde weg. Voor de kleuters kunnen de ouders na het openen van de poortjes hun kind afhalen.

·         Wie zijn kinderen komt afhalen bij het einde van de lessen, vragen we te wachten aan de schoolpoort, en niet op de speelplaats te komen. Fietsers en voetgangers die langs de Kloosterstraat alleen naar huis gaan worden onder begeleiding tot aan het zebrapad van de Kloosterstraat gebracht. (fietsers te voet, met de fiets aan de hand). Wij verwachten dat de leerlingen die met de fiets naar school komen hun fietshelm en fluojas dragen. Er is ook elke avond een begeleidende leerkracht bij de fietsrij tot aan de Noordhoutstraat.

·         Kinderen die niet afgehaald worden na de lessen, blijven op de speelplaats. Ze wachten daar op hun ouders. Wachten op de stoep, op straat of op de parking is niet toegestaan.

·         Kinderen beslissen niet zelf hoe, wanneer en met wie ze naar huis gaan, dus graag een briefje, nota in de agenda bij eventuele veranderingen.

·         Kinderen van de lagere school tot het 6de leerjaar zijn vanaf 16 uur tot 16.30 onder begeleiding in de studie. De leerlingen van 3-4-5-6 mogen de studie om 16.45 uur verlaten doch hebben de mogelijkheid te blijven werken tot 17.00 uur. Dit wil zeggen: tussen 16.00 uur en 17.00 uur zijn alle leerlingen in de studie of ze spelen onder begeleiding buiten.

 

2.9  Afvalpreventie

Wij willen als school onze afvalberg beperken en meebouwen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom vragen we om zorgzaam om te springen met water, verwarming…

Water kan meegebracht worden in een afsluitbare drinkfles, een koekje in een koekendoos en boterhammen in een boterhamdoos.

 

3.     Bijdrageregeling 2023-2024

U kunt vrij intekenen op het volgende:

Maaltijden/soep

Warme maaltijd kleuter

€ 3,60

Warme maaltijd lager

€3,90

Soep

€ 0,80


Voor- en naschoolse opvang      

Van 7.00u tot 8.00u     

€ 1,75

Vanaf 7.30u tot 8.00u             

€ 1,00

Vanaf 8.00u                     

gratis

Tot 16.00u   

gratis

Tot 17.00u    

€ 1,75

Tot 17.30u 

€ 2,25

Tot 18.00u

€ 2,75 

Na 18u00

 € 10,00 per begonnen kwartier per gezin

 

Middagtoezicht

Van 12u05 tot 13u20

€ 1,00

                                                                           

Woensdagnamiddag

Van 12u20 tot 13u00        

€ 1,25

Van 13u00 tot 17u00         

€ 1,75/uur per begonnen uur

 

Gymkleren

Gym t-shirt:        

€ 10,00

Gymbroek        

€ 10,00

Gymzak        

€ 5,00

Zwembeurt

 2,00


Maximumfactuur meerdaagse uitstappen: € 480 (gespreid over 3 jaar)

Boerderijklas (4de leerjaar)

€ 120

Zeeklas (5de leerjaar)

€ 165

Bosklas (6de leerjaar)

€ 195

 

Maximumfactuur

Kleuteronderwijs

€ 50

Lagere school

€ 95

Ouders die problemen ondervinden om aan deze bijdrage te voldoen kunnen de directie van de school  hiervan op de hoogte brengen. De school zal proberen verzoenen met de draagkracht van de ouders.

 

Schoolgerei

Handboeken, schriften, papier, verbruiksmateriaal, didactisch materiaal worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Alles is (heel) duur, daarom vragen wij dat de leerlingen met heel veel orde en zorg omgaan met boeken en materiaal.  Wanneer er materiaal van de school opzettelijk wordt vernield zal  een vergoeding worden gevraagd in het geval er geen nieuw materiaal wordt meegebracht.

Materiaal dat opgebruikt is wordt door de school zelf vervangen.

Indien er kopies van documenten gewenst zijn door de ouders vragen wij hiervoor een vergoeding van

·         0,02 euro per kopie (zwart-wit)

·         0,15 euro per kopie  (kleur)

4.     Model ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 2023-2024

 

Op datum van ………………wordt de inschrijving van ……………………………… bevestigd door de school en de ouders. De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de instapdag.

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

 

Naam en handtekening directie

 

………………………………………………………………

 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van…………………………………………………………………………

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

 

 

Naam en handtekening van de ouder(s)[1]

 

………………………………………………………………

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.